Regulamin

Eurometal Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez powiadamiania. Wszystkie opublikowane informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 Kodeksu Cywilnego.

Wszystkie materiały zamieszczone na stronie www.eurometal.com.pl są własnością Eurometal Sp. z o.o. Jakiekolwiek kopiowanie w całości lub we fragmentach (zdjęcia, opisy, dane techniczne) bez pisemnej zgody Eurometal Sp. z o.o. jest zabronione.

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.eurometal.com.pl/eshop.
§ 1 Definicje
1. Poniższy Regulamin określa zasady i warunki realizacji zamówień złożonych od dnia 25.12.2014 roku i jest następstwem wejścia w życie Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. 2014 poz. 827 ).
2. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia posiadają następujące definicje:
Klient (Kupujący, Konsument) – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
Sklep internetowy - sklep internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym www.eurometal.com.pl/eshop, prowadzony i stanowiący własność Sprzedawcy.
Sprzedający - Sprzedającym jest firma Eurometal Sp. z o.o. z siedzibą w Miszewku 41, 80-297 Banino, o numerze: NIP: 585 000 16 03, REGON: 00287249, KRS: 0000126099.
Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.
Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.
Umowa – umowa sprzedaży Towaru oferowanego przez Sprzedawcę, zawierana bez jednoczesnej obecności Stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
Strony – Sprzedawca i Kupujący.
Formularz zamówienia – formularz wypełniany przy złożeniu zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego, aby zamówienie mogło zostać poprawnie zrealizowane
§ 2 Postanowienia ogólne świadczenia usług drogą elektroniczną
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.eurometal.com.pl/eshop
2. Przed rozpoczęciem korzystania ze stron sklepu internetowego www.eurometal.com.pl/eshop, a zwłaszcza przed złożeniem zamówienia kupujący powinien zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu.
3. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem www.eurometal.com.pl/eshop wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.
3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.eurometal.com.pl zostały w sposób legalny wprowadzone na rynek polski, są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
4. Zawartość stron sklepu internetowego www.eurometal.com.pl/eshop stanowi własność Sprzedawcy i jest prawnie chroniona.
5. W celu skorzystania ze stron sklepu internetowego www.eurometal.com.pl/eshop kupujący powinien mieć dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet z zainstalowanym oprogramowaniem, umożliwiającym przeglądanie stron internetowych.
6. Zdjęcia towarów umieszczone na stronie sklepu internetowego www.eurometal.com.pl/eshop są przykładowe i służą wyłącznie do prezentacji. Opisy i zdjęcia umieszczane pod poszczególnymi towarami pochodzą od Sprzedającego.
 
§ 3 Składanie zamówień
1. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej, telefonicznie oraz drogą mailową.
2. Zamówienie za pośrednictwem strony internetowej sklepu można składać przez cały rok 24 godziny na dobę. Składanie zamówień drogą telefoniczną lub poprzez kontakt e-mailowy jest możliwe wyłącznie w dni robocze w godzinach podanych na stronie internetowej sklepu.
3. Zamówienie jest skuteczne w wypadku, gdy zamawiający prawidłowo wypełni wszystkie pola z formularza zamówienia, w tym dane kontaktowe: dokładny adres, na który ma zostać wysłany zakupiony towar, numer kontaktowy telefonu oraz adres e-mail.
4. W przypadku podania niekompletnych lub nieprawidłowych danych, sprzedający skontaktuje się z kupującym. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z kupującym, sprzedawca ma prawo do anulowania transakcji.
5. Procedura składania zamówienia kończy się w momencie gdy klient po uzupełnieniu danych, wybraniu metody płatności i dostawy oraz akceptacji regulaminu i zgody w formularzu zamówienia kliknie w przycisk "WYŚLIJ ZAMÓWIENIE" . Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia i zawarcie z firmą Eurometal Sp. z o.o. umowy kupna-sprzedaży produktów objętych zamówieniem.
§ 4 Koszty i termin wysyłki
1. Ceny podane na stronie nie uwzględniają kosztów wysyłki towaru. Informacja o kosztach wysyłki znajduje się pod formularzem, który wypełnia kupujący w celu złożenia zamówienia. Kosztami wysyłki towaru obciążany jest kupujący.
2. Brak informacji o kosztach dostawy jest równoznaczny z faktem, że koszty wysyłki pokrywa sprzedający.
3. Koszt wysyłki zależny jest od gabarytów i sposobu pakowania zamawianego towaru.
4. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem sklepu internetowego realizowane są wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Towar wysyłany jest pod adres wskazany przez klienta w formularzu, podany przez telefon lub drogą mailową. Sprzedający ma obowiązek o niezwłocznym poinformowaniu w przypadku nieprawidłowo wypełnionego formularza zamówienia, który uniemożliwia wysyłkę towaru lub może ją opóźnić.
6. Sprzedający dopuszcza możliwość odbioru osobistego zamówionych towarów przez kupującego.
7. Przesyłka wysyłana jest w przypadku wyboru opcji płatności przy odbiorze w ciągu 24 godzin od momentu złożenia zamówienia w dni robocze. W przypadku wyboru innej opcji płatności za pośrednictwem przelewu towar wysyłany jest po zaksięgowaniu wpłaty.
8. Sprzedający realizuje dostawę Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej. Po wydaniu Towaru przez przedstawiciela firmy kurierskiej Zamawiający powinien dokonać sprawdzenia czy Towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych, wynikających z transportu oraz czy wydany Towar jest zgody z Zamówieniem. W przypadku braku uszkodzeń lub innych zastrzeżeń Zamawiający potwierdza własnoręcznym podpisem wydanie Towaru. W przypadku stwierdzenia mechanicznego uszkodzenia Towaru lub niezgodności Towaru z Zamówieniem, Kupujący ma prawo nie przyjmować przesyłki wówczas powinien zostać spisany protokół szkodowy przez kuriera, w którym będzie opisana szkoda lub zaznaczony niewłaściwy towar, data i podpis kuriera. O takiej sytuacji należy powiadomić Sprzedającego, telefonicznie lub wysyłając wiadomość e-mail na adres podany na stronie Internetowej www.eurometal.com.pl. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia, niewłaściwego towaru, czy ubytku przesyłki w transporcie.
§ 5 Płatność
1. Oferowane produkty w sklepie internetowym www.eurometal.com.pl/eshop posiadają cenę netto oraz brutto (powiększoną o wartość podatku VAT 23%).
2. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich (PLN)
3. Kupujący ma możliwość dokonania zapłaty:
przelewem na wskazany numer konta: 65 1090 1098 0000 0001 0345 8896
przy odbiorze towaru
4. Na każdy zamówiony towar wystawiana jest imienna faktura VAT.
5. Faktura VAT dołączana jest do zamówionego towaru.
§ 6 Odstąpienie od umowy
1. Kupujący, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, składając pisemne oświadczenie. Prawo do odstąpienia od umowy jest ograniczone czasowo i przysługuje one przez 14 dni zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
2. Bieg terminu na odstąpienie od umowy sprzedaży rozpoczyna się od momentu przyjęcia towaru przez kupującego.
3. Kupujący może odstąpić od umowy składając Sprzedawcy oświadczenie. Oświadczenie może zostać złożone pisemnie na adres Sprzedającego lub drogą elektroniczną.
4. Kupujący ponosi odpowiedzialność za ewentualne zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
5. Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadkach:
Maszyn, części zamiennych oraz instrukcji obsługi po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;
6. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy:
sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy sprzedaży zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym także koszty dostawy do kupującego.
sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do momentu otrzymania z powrotem zamówionego Towaru lub dostarczenia przez Kupującego dowodu odesłania Towaru.
obowiązkiem kupującego jest niezwłoczne odesłanie Towaru w terminie nie później niż 14 dni od dnia w którym odstąpił od umowy sprzedaży.
klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
sprzedający dokonuje zwrotu płatności na wskazany przez kupującego nr konta bankowego.
7. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek za pobraniem nadanych przez Kupującego.
 
§ 7 Warunki reklamacji
1. Wszystkie oferowane produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy. Okres jakim jest objęty produkt jest uwzględniony w opisie na stronach internetowych sklepu. Szczegółowe warunki gwarancji określone są w druku karty gwarancyjnej wystawionej przez Sprzedającego.
2. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Kupującego, jeżeli zakupiony Towar ma wadę fizyczną lub prawną.
3. W przypadku wady Towaru Kupujący:
może złożyć stosowne oświadczenie o obniżeniu kosztów lub odstąpienia od Umowy.
ma prawo żądać wymiany wadliwego Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Sprzedawca zobowiązany jest do wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad lub usunąć wadę w jak najkrótszym czasie. Wszelkie koszty związane ze zwrotem i naprawą pokrywa Sprzedający.
4. W przypadku wykrycia wady towaru, w trakcie okresu gwarancyjnego Kupujący powinien o tym fakcie poinformować sprzedającego za pośrednictwem:
poczty elektronicznej na adres e-mail podany na stronie internetowej.
telefonicznie na podany na stronie internetowej numer.
formularza znajdującego się pod adresem www.eurometal.com.pl
5. Warunkiem rozpatrzenia gwarancji jest okazanie przez kupującego dowodu zakupu w postaci faktury VAT.
6. Zgłoszenia reklamacyjne rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. Towar wadliwy zostaje naprawiony lub wymieniony na inny. W przypadku gdy wada jest niemożliwa do usunięcia Sprzedawca zwróci Kupującemu równowartość ceny Towaru lub zaoferuje inny dostępny do wyboru.
§ 8 Dane osobowe
Klauzula informacyjna RODO
KTO JEST ADMINISTARTOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Eurometal Sp. z o.o. z siedzibą w Miszewku 41, 80-297 Banino, o numerze: NIP: 585 000 16 03, REGON: 00287249, KRS: 0000126099..
Z KIM MOŻESZ SIĘ SKONTAKTOWAĆ ABY ZAPYTAĆ O PRZETWARZANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych możesz śmiało kierować poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail: eurometal@eurometal.com.pl lub listownie na adres Administratora danych.
JAK WESZLIŚMY W POSIADANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
Twoje dane osobowe zostały nam udostępnione bezpośrednio przez Ciebie w procesie zakładania konta w sklepie www.eurometal.com.pl/eshop
Dodatkowo Twoje dane otrzymaliśmy od Operatora płatności który umożliwił Ci dokonanie płatności za zakupiony w naszym sklepie towar.
Jeśli logujesz się do sklepu za pomocą zewnętrznych serwisów takich jak Facebook czy Google, tj. korzystasz z zewnętrznej usługi uwierzytelniającej stosowanej przez te podmioty, przekazują nam one następujące dane o Tobie: adres e-mail, imię i nazwisko.
CZY KONIECZNE JEST PODAWANIE NAM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia i wykonania zawartej z Tobą umowy, tj. w celu założenia konta w sklepie i dokonania zakupu. W celu zawarcia umowy dostępu do konta potrzebujemy Twojego adresu e-mail natomiast w celu realizacji zamówienia i dostarczenia zamówionego towaru potrzebujemy Twojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu. Jeśli nie podasz nam wyżej wskazanych danych nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy. Podanie przez Ciebie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne.
W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Jak już wspomnieliśmy wyżej jesteśmy uprawnieni do przetwarzania Twoich danych osobowych w celu realizacji zawartej między nami umowy lub do wykonania naszych prawnie uzasadnionych interesów, dla następujących celów:
Umożliwiania Tobie korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w tym pełnego korzystania ze sklepu;
Umożliwienia Tobie zarejestrowania i zarządzania Twoim kontem w sklepie oraz umożliwienia Ci wglądu w historię Twoich zamówień;
Umożliwiania dokonania zakupów w ramach sklepu;
Umożliwienia dokonania płatności za zakupy u nas;
Rozpatrywania Twoich reklamacji i skarg składanych przez Ciebie dotyczących usług świadczonych w sklepie;
Kontaktowania się z Tobą w szczególności w celu związanym z realizacją Twoich zamówień;
Rozwiązania umowy w tym zamknięciu konta;
Na postawie prawnie uzasadnionego interesu możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celach:
Organizacji konkursów w których możesz wziąć udział;
Prowadzenia działań marketingowych własnych usług;
Windykacji należności;
Prowadzenia postępowań arbitrażowych, mediacyjnych i sądowych;
Kontaktowania się z Tobą w celach związanych z działaniami marketingowymi;
Przechowywania danych dla celów archiwalnych oraz zapewnienia rozliczalności;
Zapewnienie obsługi usług płatniczych.
Możesz wycofać swoją zgodę w każdej chwili wysyłając informację na adres e-mail eurometal@eurometal.com.pl lub listownie na adres administratora danych.
 
JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI UPRAWNIENIA WZGLĘDEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
Zapewniamy Cię, że wykonamy wszelkie przysługujące Ci uprawnienia nadane z mocy prawa: prawo dostępu do danych osobowych, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, sprostowania danych osobowych, prawo do ich przenoszenia jak również prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji – profilowaniu.
Pamiętaj, że w zakresie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.
CZY UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Możemy udostępnić Twoje dane osobowe podmiotom trzecim jeśli jest to niezbędne do realizacji zamówienia (wykonania płatności, dostarczenia towaru). Twoje dane osobowe możemy udostępnić jeżeli wymagają tego od nas przepisy prawa.
PRZEZ JAKI OKRES PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Twoje dane osobowe, których przetwarzanie dokonujemy w oparciu o podatkowe i rachunkowe zobowiązani jesteśmy przechowywać przez okres 5 lat po zakończeniu roku w którym minął okres płatności podatku. Maksymalnie Twoje dane osobowe możemy przetwarzać przez 10 lat, ma to bezpośredni związek z dochodzeniem przez Ciebie roszczeń w związku z wykonaniem umowy. W celach marketingowych możemy przetwarzać Twoje dane do czasu rozwiązania wiążącej nas umowy lub do momentu w którym wniesiesz sprzeciw wobec ich dalszego przetwarzania.
CZY TWOJE DANE SĄ UŻYWANE DO AUTOMATYCZNEGO PODEJMOWANIA DECYZJI WZGLĘDEM CIEBIE? INNYMI SŁOWY CZY JESTEŚ PROFILOWANY?
Twoje dane nie posłużą nam do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym na podstawie otrzymanych od Ciebie danych osobowych nie dokonamy profilowania.
 
§ 9 Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
2. Polityka prywatności stanowi integralną część Regulaminu.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania. Zmiany będą udostępniane na stronie sklepu internetowego www.eurometal.com.pl. Brak akceptacji nowego brzmienia Regulaminu oznacza brak możliwości korzystania ze sklepu internetowego oraz składania Zamówień.
 4. Data opublikowania regulaminu: 01.01.2022
Konsultant